مشاهده سریال مودم (ONT)

مشاهده سریال مودم (ONT)

برای مشاهده شماره سریال (SN) در ONTدو روش وجود دارد :

روش اول:

شماره سریال (SN) از پشت ONT  قابل مشاهده می باشد . همیشه شماره سریال اصلی با عدد 48  شروع می شود .  همانند شکل فوق.

باید توجه داشت که همیشه شماره سریال نوشته شده در پشت ONT صحیح نمی باشد و بهتر است از داخل صفحه تنظیمات ONT این شماره سریال خوانده شود (روش دوم).

روش دوم:

بعد از ورود به پنل  ONT در اولین صفحه و منوی Status نیز می توانیم سریال SN را بینیم.

نکته مهم: شماره سریال باید با عدد 48 شروع شود. در غیر اینصورت مثلا اگر به صورت (…….C3:B4:A4) باشد مورد تأیید نمی باشد و ONT مشکل دارد ؛ بدین معنی که ONT از نوع EPON است و GPON نمی باشد.

2 نظر

نظرات بسته شدند.